จากผลการสำรวจโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 200 คน

หลังจากที่ได้ใช้โปรแกรม iEduSys สามารถลดงบประมาณด้านการใช้กระดาษได้ถึง 20,000 ต่อปี