หากต้องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อรองรับกับโปรแกรมบริหารยี่ห้ออื่นๆให้กับบุคคลากรที่ต้องใช้งานจะเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

- เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องละ 25,000 บาท

- จำนวน 12 เครื่อง (เป็นอย่างต่ำ)

- รวมเป็นเงินประมาณ300,000บาทต่อปีการศึกษา

 

ดังนั้นหากโรงเรียนใช้โปรแกรม iEduSys จะประหยัดเป็นเงินเริ่มต้นที่ปีละ 300,000 บาท