ระบบโรงเรียน


- ระบบบริหารงานบุคลากร
- ระบบค้นหาบุคคลากรแบบละเอียด
- รายงานการขาด ลา มาสายของบุคคลากร
- แหล่งเก็บเอกสารแบบดิจิตอลของบุคคลากร
- ติดต่อสื่อสารระหว่างครูและบุคคลากรในโรงเรียน
- ตรวจสอบตารางสอนของตนเอง
- ตรวจสอบปฎิทินโรงเรียน
- ระบบบริหารฐานข้อมูลนักเรียน
- ระบบค้นหาข้อมูลนักเรียนแบบละเอียด
- ระบบจัดตารางเรียนของนักเรียน